Νέο ΔΣ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών -VIDEO

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοκλεγμένης διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών έτσι όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου, με την νέα διοίκηση να συγκροτείται σε σώμα και να ορίζονται οι θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο.


Αναλυτικά η σύσταση του νέου Δ.Σ:


Πρόεδρος : Δημοσθένης Κουπτσίδης

Αναπληρωτής Προέδρος: Χρήστος Σιαμίδης

Αντιπρόεδρος Α: Κωνσταντίνος Κουτσίκος

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τζάτζης

Ταμίας: Αναστάσιος Παντέρης

Δημόσιες σχέσεις: Κωνσταντίνος Κωτσαντίσογλου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Χαράλαμπος Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Ταμίας: Στέργιος Βασιλόπουλος


Αναπληρωματικοί:

Δημήτριος Κωτούλας

Κωσταντίνος Λάλος

Νικόλαος Μήττας


ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

3ο Διεθνές CAMP ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
                     
 


ΑΙΤΗΣΗ


          
Προς
Την Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Και την CK AGENCY

ΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________

ΟΝΟΜΑ :__________________________Κύριε Πρόεδρε,

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:___________________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:__________________


ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: _____________________

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:___________________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: _________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: __________________

___________________________________

Α.Δ.Α.Τ./ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:

__________________________

ΑΣΤ. ΑΡΧΗ: ________________________

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑ:
_________________________________
_________________________________

ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ:
__________________________________

ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ:
_________________________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΣΤΑΘΕΡΟ:______________________

ΚΙΝΗΤΟ: _______________________

e-mail: _________________________


Τόπος και ημερομηνία:


 ____________________________ 2015


Σας παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο
3Ο  Διεθνές Τουρνουά Επιλογής Ποδοσφαιριστών Greek Free Agent Soccer Camp 2015»),  που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο χρονικό διάστημα από 16 έως 18 Ιουνίου 2015.
       
          Συνημμένα σας αποστέλλω με τηλεομοιοτυπία (2310229874) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@epsm.gr) το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των  ________€ (____________________oλογράφως) στον αριθμό ΙΒΑΝ GR 4801722360005236021796699 της Τράπεζας Πειραιώς * καθώς και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση ή αντίγραφο κατάστασης υγείας του σωματείου στο οποίο ανήκω της αγων.περ. 2014 – 2015.
          Επίσης, δηλώνω ότι:
α.  τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8, παράγρ. 4) και
β.  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τους κανονισμούς της ως άνω διοργάνωσης, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (www.epsm.gr).

Ο ΑΙΤΩΝ


---------------------------------
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

* η κατάθεση των δικαιολογητικών πραγματοποιείται και στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ. (Τσιμισκή 31), με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου
                             

REGISTRATION FORM

          
To
the Association Of Football Teams of Macedonia
and CK AGENCY

SURNAME:_________________________

NAME :__________________________Dear Mr President,

FATHER NAME:___________________

MOTHER NAME:__________________


NATIONALITY: _____________________

DATE OF BIRTH:___________________

PLACE OF BIRTH: _________________

ADDRESS: __________________

___________________________________

PASSPORT NUMBER:

__________________________


PREVIOUS CLUBS:
_________________________________
_________________________________

CURRENT CLUB:
__________________________________

POSITION:
_________________________________

CONTACT DETAILS:


MOBILE:: _______________________

e-mail: _________________________


Place and date:


 __________________________2015


I ask you to accept my participation in the 3nd  International Free Agent Camp («Greek Free Agent Soccer Camp 2015»), that will take place in Thessaloniki between 16th until 18th of June 2015.
       
       I also send you via fax (to 0030-2310-229874) or via email (to info@epsm.gr) the receipt for the bank deposit of______€ (____________________in written) to the bank account ΙΒΑΝ GR 4801722360005236021796699 of the Piraeus Bank * as well as a recent medical certification or copy of the medical paper from the club I am currently enrolled for the sporting period 2014 – 2015.
         I also state that:
a.  the data that I filled in the present registration form are true, based on what is described in the legislation of Ν. 1599/1986 (article 8, paragraph 4) και
b.   I accept the terms and regulations of this event, as these have been published in the website of the Association Of Football Teams of Macedonia (www.epsm.gr).

THE APPLICANT


---------------------------------
(SIGNATURE)

* the applicant may also submit the necessary documents in the offices of the EPSM (31 Str Τsimiski, Thessaloniki)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου