Νέο ΔΣ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών -VIDEO

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοκλεγμένης διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών έτσι όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου, με την νέα διοίκηση να συγκροτείται σε σώμα και να ορίζονται οι θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο.


Αναλυτικά η σύσταση του νέου Δ.Σ:


Πρόεδρος : Δημοσθένης Κουπτσίδης

Αναπληρωτής Προέδρος: Χρήστος Σιαμίδης

Αντιπρόεδρος Α: Κωνσταντίνος Κουτσίκος

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τζάτζης

Ταμίας: Αναστάσιος Παντέρης

Δημόσιες σχέσεις: Κωνσταντίνος Κωτσαντίσογλου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Χαράλαμπος Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Ταμίας: Στέργιος Βασιλόπουλος


Αναπληρωματικοί:

Δημήτριος Κωτούλας

Κωσταντίνος Λάλος

Νικόλαος Μήττας


ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Δελτίο τύπου Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΑπό την Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνεται ότι την  Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 αρχίζει η περίοδος των μετεγγραφών, αποδεσμεύσεων και υποσχετικών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα:
                  1.  Κάθε ερασ/κό σωματείο δικαιούται να διατηρεί στην δύναμή του αλλοδαπούς ποδ/στες μέχρι ηλικίας 18 ετών χωρίς αριθμητικό περιορισμό, ενώ δικαιούται να διατηρεί στην δύναμή του μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδ/στές άνω των 18 ετών.

                 2. Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδ/στη στα μητρώα της ΕΠΟ είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του ποδ/στη, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτηση εγγραφής.
                Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη  πρώτη εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή είναι:
                α) Αιτηση μεταβολλών ποδ/στη.
                β) Δύο (2) φωτογραφίες του ποδ/στη.
                γ) Φωτοτυπία της αστυν. ταυτότητας του ποδ/στη και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοσή της. Εφ όσον δεν υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθεται πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης του ποδοσφαιριστή με επικολλημένη πρόσφατη φωτογραφία του ποδ/στη θεωρημένη για την ταυτοπροσωπεία από την οικεία αστυν. αρχή ή από το δήμο.
               δ) Πιστοποιητικό υγείας το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδ/στής είναι υγιής και κατάλληλος να εγγραφεί. Το ίδιο θα υποβάλλεται σε κάθε νέα μεταβολή του ποδ/στη.
              ε) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα.

                3. Για την πρώτη εγγραφή  αλλοδαπών ποδ/στων και υπηκόων χωρών- μελών της Ε.Ε εκτός από τα προηγούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται και τα παρακάτω:
                α)Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής του αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής.
                β) Βεβαίωση του αρμόδιου δημοσίου ασφαλιστικού φορέα εφ όσον ο ποδ/στης ή ο έχων την γονική του μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα.
                γ) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό Ιδρυμα εφ όσον ο ποδ/στης σπουδάζει στην Ελλάδα.
                δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με την επίσημη μετάφραση του, από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
                ε) Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ότι δεν πάσχει από νόσημα που αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία.
               στ) Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο.


            4. Οι πρώτες εγγραφές διενεργούνται  κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 και από 1.2.2015 μέχρι 15.5.2015.
                 
              5. Οι αποδεσμεύσεις των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών πραγματοποιούνται μόνον κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2014 μέχρι 31.7.2014.

        6. Οι μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από ή σε ερασιτεχνικά σωματεία διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2014 μέχρι 31.8.2014 και από 1.1.2015 μέχρι31.1.2015.
       Οι εσωτερικές και διεθνείς μεταγραφές ερασ/νων ποδ/στών για την ποδοσφαιρική περίοδο 2014/15 διαρκούν από 1/7 έως 1/9/2014 και από 1/1 έως 31/1/2015.

       7. Η απόκτηση ποδοσφαιριστών με υποσχετική από ή σε ερασιτεχνικά σωματεία διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2014 μέχρι 31.7.2014.
    Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο έχει το δικαίωμα να χορηγήσει σε διαφορετικά σωματεία και να  αποκτήσει από διαφορετικά σωματεία μέχρι οκτώ (8) ποδ/στες με υποσχετική μόνο για μια περίοδο τηρουμένων των κάτωθι περιορισμών
 α) Απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωματείο και η απόκτηση από  το ίδιο σωματείο περισσοτέρων των τριών  (3) ερασ/νων ποδοσ/στών  με υποσχετική.
  β) Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασ/νη ποδ/στη με υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) μεταγραφικές περιόδους.
 γ) Ερασ/νης ποδ/στης δεν μπορεί να μετακινηθεί με υποσχετική εάν υπερβαίνει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 δ) Μετά τη λήξη του χρόνου της υποσχετικής ο ποδ/στης επανέρχεται στην δύναμη του σωματείου που του είχε χορηγήσει την υποσχετική.

                 8. Οι επανεγγραφές των ερασιτεχνικών ποδοσφαιριστών πραγματοποιούνται μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2014 μέχρι 31.09.2014 και από 1.1.2015 έως 31.1.2015
             Οι Ερασιτέχνες ποδ/στες μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται μόνο σε τρία (3) το ανώτατο ερασ/κά σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου  έως την 30η Ιουλίου του επόμενου έτους. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνισθεί σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο (2) σωματεία.


             Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές ( Ενώσεις – Ε.Π.Ο. )

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση


Η ΕΠΣ Γρεβενών Προσκαλεί τα μέλη της σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 25 του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 μ.μ., στην Αίθουσα Κων/νος Σκέντζιος της ΕΠΣ Γρεβενών.

ΘΕΜΑΤΑ
1-. Οικονομικός Απολογισμός.
2-.Συζήτηση για τα Πρωταθλήματα περιόδου 2014 - 2015
3-. Διάφορα – Προτάσεις

Μπαράζ ανόδου Γ’ Εθνικής:Πέφτει η αυλαία.. στέφεται ο πρωταθλητής

Νίκη κι έφυγε για Γ΄εθνική ο Φιλώτας Μόνο τρίποντο μέσα στην Μεσοποταμία θέλει η Θύελλα για να πάρει αυτή το εισιτήριο ανόδου για την Γ΄εθνική . Ο Εορδαικός που παίζει στα Γρεβενά με αντίπαλο τα Αεράτα θα επιδιώξει το διπλό αλλά μόνο αυτό δε του φτάνει αφού χρειάζεται να στραβοπατήσει και να αυτοκτονήσει ο