Νέο ΔΣ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών -VIDEO

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοκλεγμένης διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών έτσι όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου, με την νέα διοίκηση να συγκροτείται σε σώμα και να ορίζονται οι θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο.


Αναλυτικά η σύσταση του νέου Δ.Σ:


Πρόεδρος : Δημοσθένης Κουπτσίδης

Αναπληρωτής Προέδρος: Χρήστος Σιαμίδης

Αντιπρόεδρος Α: Κωνσταντίνος Κουτσίκος

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τζάτζης

Ταμίας: Αναστάσιος Παντέρης

Δημόσιες σχέσεις: Κωνσταντίνος Κωτσαντίσογλου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Χαράλαμπος Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Ταμίας: Στέργιος Βασιλόπουλος


Αναπληρωματικοί:

Δημήτριος Κωτούλας

Κωσταντίνος Λάλος

Νικόλαος Μήττας


ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Παρασκευή 28 Μαΐου 2010

Αποφάσεις Δ.Σ. Ε.Π.Σ. Γρεβενών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ      09/ 27-05-2010
     Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Γρεβενών
     Στα Γρεβενά σήμερα    27 του μήνα  Μαΐου  του έτους 2010 , ημέρα της εβδομάδας   Πέμπτη   και ώρα  6.00 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Γρεβενών, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κυρίου Κοσματόπουλου Γεώργιου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Πρωταθλήματος
2.     Επικύρωση πρακτικών Διαιτησίας
3.    Επικύρωση πρακτικών επιτροπής ποινών
4.    Επικύρωση πίνακα βαθμολογίας  Α και Β κατηγορίας
5.    Ορισμός Γεν.Συνέλευσης ΕΠΣ
6.    Προκηρύξεις -Δηλώσεις Συμμετοχής Κυπέλλου & Πρωταθλημάτων Α΄ & Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
7.    Γήπεδο ΕΠΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο εννέα (10) μελών βρέθηκαν παρόντα  οκτώ (8), δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1) Κοσμάτοπουλος Γεώργιος, Σιαμίδης Χρήστος, Δρόσος Γεώργιος, Ζολώτας Ηλίας, Παλπάνης Ηλίας, Παλπάνης Ηλίας, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Μουταφίδης Γιώργος, Μπαζάκας Φώτης
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1) Μαγιάννης Γιάννης, 2) Τσιοπλής Ευθύμιος


               Για το  1ο  θέμα είπε ότι:
    Η αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος συνέταξε τα αριθμ 31-34/2010 πρακτικά για τους αγώνες  πρωταθλήματος Α & Β   Κατηγορίας και Κυπέλλου  που διεξήχθησαν την περίοδο 2009-2010, και πρέπει με απόφασή μας να τα επικυρώσουμε,    και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.
      Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
  
                               Αποφάσισε  ομόφωνα

 Επικυρώνει τα αριθμ 31-34/2010  πρακτικά για τους αγώνες πρωταθλήματος  Α & Β Κατηγορίας και Κυπέλλου που διεξήχθησαν την αθλητική περίοδο 2009-2010.
   
                Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     (17/2010)

                                 Για  το 2ο  θέμα  είπε ότι:

  Η αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας συνέταξε τα αριθμ.  36- 38/2010 πρακτικά ορισμού Διαιτητών για αγώνες Πρωταθλήματος  Α & Β  Κατηγορίας και Κυπέλλου που διεξήχθησαν περίοδο 2009-2010, και πρέπει με απόφασή μας να τα επικυρώσουμε, και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
  Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

                            Αποφάσισε  ομόφωνα

   Επικυρώνει τα αριθμ  36-38/2010 πρακτικά της Επιτροπής Διαιτησίας για τον ορισμό Διαιτητών για αγώνες   Πρωταθλήματος Α & Β Κατηγορίας και Κυπέλλου που  διεξήχθησαν  την αθλητική περίοδο 2008-2009    
             

                 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     (18/2010)


                            Για  το 3ο  θέμα  είπε ότι:
      Η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή συνέταξε τα αριθμ  23-25 /2010 πρακτικά επιβολής  ποινών σε   ποδοσφαιριστές και παράγοντες σωματείων, για παρατηρήσεις και παραπτώματα που αναγράφηκαν
                  στα Φ Α από τους Διαιτητές ή τις εκθέσεις των παρατηρητών Αγώνων Πρωταθλήματος  Α , Β Κατηγορίας και Κυπέλλου που διεξήχθησαν περιόδου 2009-2010, και πρέπει με απόφασή μας να τα επικυρώσουμε
  και κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά

     Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

                            Αποφάσισε  ομόφωνα

 Επικυρώνει τα αριθμ 23-25/2010 πρακτικά της Πειθαρχικής Επιτροπής για την επιβολή ποινών σε ποδοσφαιριστές  και παράγοντες σωματείων, για παρατηρήσεις και παραπτώματα που αναγράφηκαν στ ΦΑ από τους Διαιτητές ή στις εκθέσεις παρατηρητών Αγώνων  Πρωταθλήματος Α, Β  Κατηγορίας και Κυπέλλου που διεξήχθησαν περιόδου 2009-2010

                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     (19 /2010)

                               Για  το 4ο  θέμα  είπε ότι:
    Μετά από την περαίωση  του πρωταθλήματος Α  Κατηγορίας και του αγώνα ΜΠΑΡΑΖ της Β΄ Κατηγορίας  η διοργανώτρια αρχή ΕΠΣ Γρεβενών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ , πρέπει με απόφασή του ΔΣ να επικυρώσει τον πίνακα  βαθμολογίας της Α΄ Κατηγορίας και τον αγώνα  Μπαράζ της Β ΄ Κατηγ. για να ορίσουμε τις πρωταθλήτριες ομάδες και τις ομάδες που υποβιβάζονται και κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

                            Αποφάσισε  ομόφωνα

Επικυρώνει τον  Πίνακα  βαθμολογίας αγώνων πρωταθλήματος  Α κατηγορίας και αγώνα Μπαραζ Περιόδου 2009-2010, ως εξής:  
  Για την (Α) Κατηγορία  :
Πρωταθλήτρια ομάδα ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ η οποία τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα αγωνίζεται  στην (Δ) Ερασιτεχνική  Κατηγορία.
Υποβιβάζονται: ΚΕΡ. ΜΕΓΑΡΟΥ, Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ και ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ
  Για την (Β) Κατηγορία  :
       Πρωταθλήτριες  ομάδες Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ και ΠΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ τα οποία τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα αγωνίζονται  στην (Α)  Κατηγορία του τοπικού Πρωταθλήματος.


                Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     ( 20/2010)

                        Για  το 5ο  θέμα  ο πρόεδρος είπε:

        Εχοντας υπόψη
 Α. Την ισχύουσα νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 Β. Τον ισχύοντα ΚΑΠ
 Γ. Το καταστατικό της ΕΠΣ Γρεβενών
     πρέπει να συγκαλέσουμε Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣ Γρεβενών για να τεθούν ζητήματα που αφορούν την ομαλή διοργάνωση των Πρωταθλημάτων  & Κυπέλλου περιόδου 2010-2011.

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και ΟΜΟΦΩΝΑ
                                     Αποφασίζει
Συγκαλεί Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣ Γρεβενών στις 11 Ιουνίου του 2010, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 19.00    μμ στην αίθουσα  Κων/νος Σκέντζιος της ΕΠΣ με θέματα ημερήσιας διάταξης
1-Οικονομικός Απολογισμός
2-Συζήτηση για τα πρωταθλήματα περιόδου 2010-2011
3-Διάφορα -  Προτάσεις
                Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     ( 21/2010)

                                      Για  το 6ο  θέμα  είπε ότι:

Πρέπει να φτιάξουμε τις προκηρύξεις για την  νέα αγωνιστική περίοδο του Κυπέλλου και Πρωταθλήματος  της   Α & Β Κατηγορίας έτσι ώστε να γίνουν γνωστοί οι κανόνες που διέπουν τις διοργανώσεις αυτές. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε και τα παράβολα συμμετοχής των πρωταθλημάτων και κυπέλλου.
Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση , έκανε στη συνέχεια διαλογική  και ΟΜΟΦΩΝΑ
                                     Αποφάσισε
Για το Κύπελλο να συμμετέχουν υποχρεωτικά τα Σωματεία – Μέλη της ΕΠΣ Γρεβενών που αγωνίζονται στη Δ΄ Εθνική & στην Α΄ Κατηγορία ενώ προαιρετικά  τα σωματεία – Μέλη της Β΄ Κατηγορίας
Ορίζει το χρηματικό παράβολο Δήλωσης συμμετοχής στο Κύπελλο  Ερασιτεχνών  στο ποσό των 70,00 ευρώ
Ο Τελικός Κυπέλλου θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θα αποφασίσει η διοργανώτρια αρχή

Στο πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας θα πάρουν μέρος 14 ομάδες.  Θα ανέρχεται 1 ομάδα η οποία θα τερματίσει πρώτη στον πίνακα βαθμολογίας. Από την Α΄  Κατηγορία θα υποβιβάζεται 1 ομάδα. Ο υποβιβασμός περισσοτέρων ομάδων θα εξαρτάται από την πορεία του περιφερειακού πρωταθλήματος.
Στο πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας θα συμμετέχουν υποχρεωτικά 2 ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών. Για την περίοδο 2010-2011 θα εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία γεννηθέντες από 01-01-1989 και εντεύθεν οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του πρωταθλήματος.
Στο πρωτάθλημα  Α΄ κατηγορίας θα αγωνίζονται ποδοσφαιριστές  ηλικίας μέχρι  45  χρονών. ( 1-1-1965 ) 
Οι ομάδες της  Α΄ Κατηγορίας θα αγωνίζονται υποχρεωτικά σε γήπεδα με χόρτο.
Ορίζει το χρηματικό παράβολο Δήλωσης συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας στο ποσό των 100,00 ευρώ
Στο πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας  θα συμμετέχουν όσες ομάδες δηλώσουν συμμετοχή . Από την  Β΄ Κατηγορία θα ανέρχονται στην Α΄ Κατηγορία 2 ομάδες Η πρώτη ομάδα θα ανεβαίνει απευθείας ενώ η δεύτερη θα ανεβαίνει μετά από αγώνες μπαραζ. ( 2η , 3η 4η και 5η  )
Οι ομάδες της Β΄ Κατηγορίας θα αγωνίζονται υποχρεωτικά σε γήπεδα με χόρτο.
        Ορίζει το χρηματικό παράβολο Δήλωσης συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας στο ποσό των 80,0 ευρώ.

                Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     ( 22/2010)

                                      Για  το 7ο  θέμα  είπε ότι:
Το γήπεδο της ένωσης  δεν θα παραχωρείται σε καμία ομάδα λόγω του ότι χρήζει άμεσης συντήρησης και τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι  οικονομικοί πόροι για τη συντήρησή του. Το Γήπεδο θα παραμείνει αποκλειστικά για τη χρήση των Μικτών Ομάδων και των Ακαδημιών.

                                   Εγκρίνονται οι δαπάνες
                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     ( 23/2010)
             

                     Για τα παραπάνω θέματα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου