Νέο ΔΣ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών -VIDEO

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοκλεγμένης διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών έτσι όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου, με την νέα διοίκηση να συγκροτείται σε σώμα και να ορίζονται οι θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο.


Αναλυτικά η σύσταση του νέου Δ.Σ:


Πρόεδρος : Δημοσθένης Κουπτσίδης

Αναπληρωτής Προέδρος: Χρήστος Σιαμίδης

Αντιπρόεδρος Α: Κωνσταντίνος Κουτσίκος

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τζάτζης

Ταμίας: Αναστάσιος Παντέρης

Δημόσιες σχέσεις: Κωνσταντίνος Κωτσαντίσογλου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Χαράλαμπος Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Ταμίας: Στέργιος Βασιλόπουλος


Αναπληρωματικοί:

Δημήτριος Κωτούλας

Κωσταντίνος Λάλος

Νικόλαος Μήττας


ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Γρεβενών

               ΠΡΑΚΤΙΚΟ     02/ 17 -01-2011
     Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Γρεβενών
     Στα Γρεβενά σήμερα 17 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 5.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Γρεβενών, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κυρίου Κοσματόπουλου Γεώργιου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      ΄Εγκριση μεταγραφής της Διαιτητή κ. ΛΑΖΟΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
2.      Αναβολή αγώνα ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ –ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο δέκα (10) μελών βρέθηκαν παρόντα  επτά (7), δηλαδή:
α/α
        ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
α/α
           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
  1
Κοσμάτοπουλος Γεώργιος
 1
Τσιοπλής Ευθύμιος
  2
Μουταφίδης Γεώργιος
 2
Δρόσος Γεώργιος
  3
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
 3
Σιαμίδης Χρήστος
  4
Ζολώτας Ηλίας


  5
Μπαζάκας Φώτης


  6
Μαγιάννης Ιωάννης


  7
Παλπάνης Ηλίας


  8
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο  θέμα  είπε ότι:

Η ΕΔ/ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ με την υπ’αριθμ 9/14-01-2011 ενέκρινε την μεταγραφή της διαιτητή κ. ΛΑΖΟΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ και την ενέταξε στη  δύναμή της . Κρίνοντας το συμφέρον της ενωσής μας προτείνω την έγκρισή της.

      Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και
                                  Ομόφωνα αποφασίζει
Να εγκρίνει την μεταγραφή της κ. ΛΑΖΟΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ.

                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  ( 03/2011)


                        Για το  2ο  θέμα  το λόγο πήρε ο πρόεδρος και είπε:

 Το Α.Σ. ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ με το υπ΄αριθμ 3/16-1-2011 έγγραφό του ζητά την αναβολή του αγώνα του ΣΑΒΒΑΤΟΥ 22-01-2011 με το Α.Σ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ  λόγω του ότι 5 ποδοσφαιριστές του σωματείου θα απουσιάζουν γιατί συμμετέχουν σε σχολική εκδρομή του σχολείου τους.
  Στην προκήρυξη της Α΄ Κατηγορίας  στο Αρθρο 6  αναφέρουμε ότι όταν απουσιάζουν πάνω από τρις ποδοσφαιριστές μπορεί το σωματείο να ζητά αναβολή αγώνα. Προτείνω λοιπόν να αναβάλουμε τον αγώνα και να τον ορίσουμε την ΤΕΤΑΡΤΗ 26-01-2011.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και
                                  Ομόφωνα αποφασίζει
Την αναβολή του αγώνα ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ και να ορισθεί για τις 26-1-2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 3.00 μμ.


                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  ( 04/2011)

                          Για τα παραπάνω θέματα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε όπως παρακάτω:
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου